Regulamin kart podarunkowych Helikon-Tex

I. Postanowienia ogólne

§1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej Helikon-Tex, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Wydawca - Entire M sp. z o.o. z siedzibą w Miękini, ul. Zachodnia 9, Błonie, 55-530 Miękinia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410970, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100 000 zł, NIP 8943037908, REGON 021820847,

b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie drukowanej karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Helikon-Tex. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,

c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,

d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

e. Sklep internetowy – sklep internetowy Helikon-Tex znajdujący się na stronie internetowej www.helikon-tex.com oraz jej podstronach,

f. Kwota Zasilenia – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

§2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej

2. Regulamin dostępny jest:

a. w siedzibie Wydawcy;

b. na stronie www.helikon-tex.com/pl_pln/karty-podarunkowe

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest za pośrednictwem sklepu internetowego Helikon-Tex.

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zasilenie przez Klienta, tj. zakup za pośrednictwem sklepu internetowego Helikon-Tex.

§4

1. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie w sklepie internetowym Helikon-Tex bezpośrednio po wydaniu Karty Klientowi.

2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej wydania.

3. Karta Podarunkowa jest jednorazowego użytku, środki niewykorzystane podczas jednych zakupów przepadają i ani Użytkownik, ani Klient nie ma możliwości wypłacenia pozostałych środków.

4. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§5

1. Kwota Zasilenia stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w sklepie internetowym Helikon-Tex.

2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w sklepie internetowym Helikon-Tex.

3. W sklepie internetowym Helikon-Tex Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej przez wpisanie numeru Karty Podarunkowej w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia (pole „Wprowadź kod rabatowy”).

4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową jednorazowo.

5. Wartość zakupów wykonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej nie może być równa, ani niższa niż wartość Karty Podarunkowej.

6. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej za pośrednictwem jednej z metod płatności dostępnej w sklepie www.helikon-tex.com.

§6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a. gdy użyta przez Użytkownika Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

b. braku środków na Karcie Podarunkowej;

c. braku wystarczającej ilości środków na Karcie Podarunkowej pozwalających na nabycie wybranego przez Użytkownika towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik odmawia lub nie ma w danej chwili możliwości dopłacenia brakującej części ceny w sposób opisany w §5 ust. 6;

d. próby wykonania przez Użytkownika zakupów o wartości równej bądź niższej niż wartość Karty Podarunkowej;

e. upływu ważności Karty Podarunkowej.

2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

§7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem §6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty lub bony towarowe wydawane przez Wydawcę.

2. Wartość Karty Podarunkowej nadrukowana jest bezpośrednio na niej samej.

IV. Zwrot towarów

§8

1. Towary nabyte w sklepie internetowym Helikon-Tex z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa lub dodatkowo przyjętych w sklepie internetowym Helikon-Tex.

2. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej, zwrot środków odbywa się na nową Kartę Podarunkową o wartości równej wartości zwracanych towarów.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§9

1. Reklamacje dotyczące wydania, doładowania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w sklepie internetowym Helikon-Tex, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w §1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: [email protected].

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie, w tym kwestii przetwarzania danych osobowych Klienta i Użytkownika, będą miały zastosowanie zapisy Regulaminu Sklepu internetowego.

Prawie gotowe!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem potwierdzającym Twoją subskrypcję. Sprawdź swoją pocztę i kliknij w łącze.

OK

Prawie gotowe!

This email address is already assigned to another user.

OK