REGULAMIN SKLEPU HELIKON-TEX.COM

§1 – Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży oraz warunki świadczenia usług nieodpłatnych.

2. Sprzedawca – spółka Entire M sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Radomskiej 34, 54-032 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000410970, NIP: 8943037908, REGON: 021820847, kapitał zakładowy 100.000,00, telefon: +48 71 769 45 90, mail: [email protected], będąca właścicielem sklepu.

3. Sklep internetowy/Sklep – strona internetowa pod domeną helikon-tex.com, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową oraz świadczy usługi nieodpłatne.

4. Klient – osoba fizyczna lub prawna, w tym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która korzysta ze strony Sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, z której treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

7. Konto – administrowany przez Sklep panel Klienta, na którym utrzymywane są informacje dotyczące Klienta, w tym w szczególności historia zamówień.

8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

9. Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sklepem, na warunkach określonych w Regulaminie, dotyczącą towarów dostępnych w Sklepie internetowym.

10. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 – Wymogi techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest posiadanie dostępu do urządzenia podłączonego do sieci Internet, zainstalowanej i zaktualizowanej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

2. Sklep wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zmian w zakresie ustawień plików cookies można dokonać w przeglądarce lub bezpośrednio w pop’upie dotyczącym plików cookies, który pojawia się po wejściu na Sklep internetowy, po raz pierwszy i po każdym wyczyszczeniu historii przeglądania i plików cookies.

3. W razie problemów dotyczących działania Sklepu, w tym poszczególnych jego funkcjonalności, Klienci mogą skorzystać z pomocy technicznej drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na adres: [email protected].

§3 – Rejestracja

1. Sklep oferuje Klientom możliwość założenia Konta, na którym Klienci mogą w szczególności aktualizować swoje dane, dokonać zmiany hasła, jak również przeglądać swoje zamówienia.

2. Rejestracja możliwa jest poza procesem zakupowym.

3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym podać należy dane oznaczone jako obowiązkowe oraz zaznaczeniu checkboxa dotyczącego zapoznania się z Regulaminem.

4. W wyniku Rejestracji zostaje utworzone dla Klienta Konto. Klient otrzymuje maila z potwierdzeniem utworzenia Konta.

5. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta bezpłatną usługę w postaci utrzymania Konta Klienta. Do zawarcia umowy o świadczenie tej usługi dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej. Umowa o utrzymanie Konta zawarta jest na czas nieokreślony. Klient w każdym czasie i bez podawania przyczyn może wypowiedzieć tę umowę, poprzez złożenie stosownego oświadczenia lub żądanie usunięcia Konta, co powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług utrzymania Konta w Sklepie Internetowym. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. W sytuacji, gdy Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta oraz przyjętego przez Sklep, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dane Klienta, który rozwiązał umowę o utrzymanie Konta zostają usunięte, chyba, że pojawi się inna podstawa dalszego przetwarzania danych Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.

7. Zabronione jest korzystanie przez Klientów z kont innych Klientów oraz udostępnianie swojego Konta innym Klientom.

8. Sklep umożliwia zalogowanie się do Konta również poprzez konto danego Klienta założone na Facebooku. W przypadku wyboru przez Klienta powyższego sposobu logowania do Konta, Facebook na podstawie stosowanych przez siebie mechanizmów weryfikacji Klienta udostępni Sprzedawcy - jedynie w celach weryfikacji tożsamości Klienta - dane Klienta z jego konta na Facebooku w zakresie: imienia, nazwiska, adresu email i zdjęcia profilowego. Wybierając taką formę logowania do Konta Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe w powyższym zakresie zostaną udostępnione Sprzedawcy, jako odrębnemu administratorowi danych osobowych, przez Facebook, przy czym Sprzedawca wykorzysta te dane wyłącznie w celach umożliwienia zalogowania na Konto.

§4 – Zamówienia – składanie i realizacja

1. Zamówienia w Sklepie można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Zamówienia w Sklepie można składać nie posiadając Konta, wówczas należy wybrać opcję złożenia zamówienia jako gość.

3. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.

4. Sprzedaż towarów w Sklepie internetowym odbywa się w następujących walutach: złoty polski, Euro, dolar amerykański.

5. Zamówienia realizowane są, co do zasady, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw Unii Europejskiej, a w zakresie państw spoza Unii Europejskiej do państw wskazanych w Sklepie internetowym.

6. Ceny podane w procesie zakupowym są cenami brutto, tzn. uwzględniają podatek VAT, ale nie uwzględniają cen dostawy. Do ceny zamówionych towarów doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w procesie składania zamówienia i dodawany do ceny towarów na końcu zamówienia. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu danego złożonego zamówienia składają się: cena towarów oraz koszty dostarczenia towarów.

7. W przypadku dostawy do państwa spoza Unii Europejskiej Klient może być zobowiązany do uiszczenia ceł importowych i podatków, które są nakładane po dotarciu przesyłki do wskazanego punktu przeznaczenia. Klient będzie wówczas zobowiązany do poniesienia wszelkie dodatkowych kosztów odprawy celnej niezależnych od Sprzedawcy. Klient musi mieć na uwadze, że zasady polityki celnej obowiązujące w poszczególnych krajach mogą się znacznie różnić. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym informacji dotyczących kwestii formalnych, Klient powinien skontaktować się ze swoim miejscowym urzędem celnym. Ponadto, Klient zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich formalności prawnych obowiązujących w kraju, do którego dostarczane jest zamówienia. Przesyłki transgraniczne mogą być otwierane i kontrolowane przez organy celne.

8. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru do koszyka wybierając ilość zamawianego towaru oraz rozmiar lub kolor lub inne parametry.

9. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka towarów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany rozmiaru lub koloru, zapoznania się z całkowitą ceną zamówienia oraz dodania kodów rabatowych.

10. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do kasy, klikając odpowiednie przyciski.

11. Po przejściu do kasy Klient zostaje przekierowany do ekranu, na którym może się zalogować jeśli posiada Konto lub złożyć zamówienia jako gość.

12. W przypadku Klientów dokonujących zakupu bez Rejestracji i zalogowania się na Konto, warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do koszyka i przejścia do realizacji zamówienia.

13. Klient przechodzi do wskazania adresów, w tym adresu dla dostawy zamówienia.

14. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Cena dostawy zależna jest do adresu dostawy i wyliczana jest w procesie zakupowym.

15. W razie zamówienia kilku towarów koszt przesyłki naliczany jest jak dla zamówienia jednego towaru.

16.Klient może wybrać następujące systemy płatności:

16.1 przelew on-line – przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 – za pośrednictwem systemu PayU, Klient może wybrać płatność za pośrednictwem właściwego banku, BLIK, Google Pay, Apple Pay, płatność kartą, płatność w ratach, płatność odroczona (Twisto), w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayU oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

16.2 przelew za pośrednictwem systemu PayPal obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu PayPal oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full.

16.3 w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Polski - za pobraniem, przy czym Klientom korzystającym z tego sposobu płatności nie przysługuje prawo do korzystania z kodów rabatowych, bonów i voucherów.

17. Klient, co do zasady, ma obowiązek uregulowania należności za zamówienie bezpośrednio w procesie składania zamówień w sposób określony w ust. 16 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem płatności za pobraniem.

18. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto obejmujące cenę za towar oraz koszty dostawy, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami „Potwierdzam zakup i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.

19. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest potwierdzić – poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa – że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia. Klient ma możliwość ściągnięcia Regulaminu i zapisania go na swoim komputerze.

20. Przesłanie Sprzedawcy zamówienia stanowi złożenie mu oferty zawarcia Umowy.

21. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie jego złożenia na wskazany przez Klienta e-mail.

22. Następnie Sprzedawca przesyła do Klienta wiadomość email z informacją o wysyłce zamówienia. Informacja o wysyłce zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

23. Czas realizacji zamówienia tj. wysyłki przedmiotu zamówienia, wynosi, co do zasady, do 5 (pięciu) dni roboczych. Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela, święta), to czas realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych od pracy. Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 13.00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 12 godzin. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez Sprzedawcę.

24. W przypadku niemożności realizacji zamówienia z powodu np. niedostępności przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

25. Klient, przed odebraniem przesyłki od kuriera, powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient ma prawo w obecności kuriera sporządzić protokół oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem Internetowym.

26. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokumenty księgowy, który doręczany będzie Klientowi.

27. Klient, oświadczając, że zapoznał się z Regulaminem, udziela Sprzedawcy akceptacji – w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – na stosowanie przez Sprzedawcę w stosunku do Klienta faktur elektronicznych, w tym na przesyłanie (udostępnianie) Klientowi faktur elektronicznych wystawionych przez Sprzedawcę w formacie pliku PDF za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przez Klienta w procesie zakupowym lub w procesie Rejestracji.

28. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie, na wskazany przez siebie adres e-mail, próśb o wystawienie opinii dotyczących dokonanych przez Klienta zakupów. Wyrażenie zgody następuję przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Klient może w każdym czasie cofnąć wyrażoną zgodę. Cofnięcie zgody następuje przez wysłanie maila na adres: [email protected].

§5 – Odstąpienie od Umowy – zwroty

1. W terminie 14 dni od dnia otrzymana zamówienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić, na podstawie Ustawy z dnia o prawach konsumenta, w tym np. wówczas, gdy przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jak również gdy przedmiotem umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Do dochowania 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: Helikon-Tex, ul. Zachodnia 9, Błonie 55-330 Miękinia, Polska, albo skanu oświadczenia lub oświadczenia o odstąpieniu w treści maila, na adres e-mail: [email protected]. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli oświadczenie o odstąpieniu będzie wysłane również wraz z towarem, którego dotyczy.

3. W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, dostępnego pod linkiem: OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy towary objęte Umową, której dotyczy oświadczenie od odstąpieniu, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany towar należy wysłać na adres: Helikon-Tex, ul. Zachodnia 9, Błonie 55-330 Miękinia. Do dochowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Procedurę zwrotu znacznie przyśpieszy, jeśli towar zostanie przesłany wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, z uwagi na okoliczność wskazaną w ust. 8 poniżej dotyczącą możliwości wstrzymania się przez Sprzedawcę ze zwrotem kwoty w określonych w tym ustępie przypadkach.

6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dostaw na terytorium UE Sprzedawca do zamówień dołącza etykiety zwrotu i w razie skorzystania przez Klienta z załączonej etykiety zwrotu to Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jego odesłania Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności, w tym, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy zamówienia inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę wówczas, w razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

10. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§6 – Reklamacja

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towary zgodne z Umową.

2. Towar jest niezgodny z Umową, gdy niezgodne z Umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

3.1 nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

3.2 występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3.3 być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

3.4 być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Sprzedawca.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta towar na swój koszt.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 5;
 • Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7-8;
 • brak zgodności towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową;
 • brak zgodności towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 - 9;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.

12. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.

14. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.

15. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową należy składać w terminach ustawowo przewidzianych, na adres mailowy: [email protected] lub korzystając z formularza kontaktowego w zakładce “kontakt”. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej do zgłoszenia reklamacyjnego dokonywanego za pomocą poczty elektronicznej należy załączyć zdjęcia niezgodnego z Umową towaru, a w przypadku wysyłki reklamowanego towaru, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, dobrze jeśli dołączony zostanie dowód zakupu i wydrukowane oraz wypełnione zgłoszenie reklamacyjne (zawierające wskazanie osoby składającej reklamację, żądanie załatwienia reklamacji oraz wskazanie niezgodności z Umową, przyczyn reklamacji). W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego tutaj.

18. W przypadku, gdy podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia przez Klienta żądania reklamacyjnego ustosunkuje się do żądania. Jeśli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał on reklamację.

20. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

§7 - Własność intelektualna

1. Oznaczenie marki Helikon-tex stanowi zastrzeżony znak towarowy. Korzystanie z niego możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

2. Materiały znajdujące się w Sklepie, w tym przede wszystkim zdjęcia, podlegają ochronie autorskoprawnej. Korzystanie z nich możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą podmiotu uprawnionego.

§8 – Newsletter

1. Klient, może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail również w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę do wysyłania Klientowi informacji handlowych (dalej: „Newsletter”) dotyczących działalności, w tym towarów, Sprzedawcy.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi newslettera następuje z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji do newslettera, za pośrednictwem linku znajdującego się w e-mailu otrzymanym przez Klienta po podaniu swojego imienia i e-maila w odpowiednim miejscu w Sklepie, lub poprzez zaznaczenie checkboxa dotyczącego zapisu do newslettera w ramach Konta.

3. Wiadomość wysłana pocztą elektroniczną w ramach usługi newslettera zawiera:

 • dane Sprzedawcy jako nadawcy newslettera,
 • wskazanie tematu określającego treść newslettera,
 • informację handlową,
 • informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania newslettera.

4. Usługa newslettera świadczona będzie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w specjalnie oznaczony link znajdujący się pod treścią wiadomości newslettera lub poprzez odznaczenie checkboxa dotyczącego zgody na otrzymywanie informacji handlowych w ramach Konta.

§9 – Czat i Messenger

1. W celu uzyskania wsparcia i pomocy przy składaniu lub realizacji zamówień, Klient ma możliwość skorzystania z funkcji tzw. czatu (dalej: Czat) czyli rozmowy z osobami z działu obsługi Klienta odpowiadającymi na pytania Klientów m.in. odnośnie zamówień.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w ramach korzystania z Czatu następuje z chwilą skorzystania przez Klienta z Czatu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną następuje każdorazowo w sposób automatyczny po skorzystaniu przez Klienta z Czatu.

3. Za pośrednictwem Czatu Klient nie ma możliwości złożenia zamówienia, utworzenia Konta ani zapisania się do Newslettera.

4. W ramach korzystania z usługi Czatu zabronione jest dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że funkcjonowanie Czatu oparte jest o usługi dostarczane przez Zendesk, Inc z siedzibą w San Francisco przy 989 Market St, San Francisco, CA 94103, USA (dalej jako „Zendesk”). Usługi świadczone przez Zendesk w ramach Czatu mogą wiązać się z przekazywaniem przez Klienta podczas korzystania z Czatu swoich danych osobowych bezpośrednio do Zendesk jako odrębnego administratora danych. W takim wypadku przetwarzanie danych osobowych Klienta w ramach korzystania z usług dostarczanych przez Zendesk odbywa się na zasadach określanych przez Zendesk, w tym w szczególności wskazanych w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/privacy-notice/, a także Warunkach korzystania z usług dostępnych pod adresem https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/terms-of-use/.

6. Dodatkowo Klienci mogą skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na Facebooku z wykorzystaniem profilu Sprzedawcy na Facebooku.

§10 – Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej Umowy, a jego treść dostępna jest nieodpłatnie na stronie Sklepu i może być utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku między innymi zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony internetowej, a także poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie go na stronie Sklepu.

4. Klientów posiadających Konta lub zapisanych do Newslettera, o zamiennie Regulaminu, Sprzedawca poinformuje za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającą odnośnik do tekstu nowego regulaminu. Nowa wersja regulaminu wiąże tych Klientów, jeśli w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania nie oświadczą oni, że nie akceptują wprowadzonych w Regulaminie zmian. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

5. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą z Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumentów, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumentów.

7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

8. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów lub przedsiębiorców na prawach konsumentów, w tym tych obowiązujących na terenie kraju, w którym Klient ma swoje miejsce zamieszkania a przepisy tam obowiązujące są korzystniejsze dla Klienta niż przepisy prawa polskiego.

9. Regulamin Sklepu obowiązuje od dnia 07.06.2023, przy czym niniejsza wersja Regulaminu została opublikowana w dniu 07.06.2023 r.

Prawie gotowe!

Wysłaliśmy do Ciebie wiadomość z linkiem potwierdzającym Twoją subskrypcję. Sprawdź swoją pocztę i kliknij w łącze.

OK

Prawie gotowe!

This email address is already assigned to another user.

OK